Wirtualny Spacer 360
Wirtualny Spacer 360
Twinpigs Aplikacja - Google Play
Twinpigs Aplikacja - App Store
Regulamin

  REGULAMIN MIASTECZKA WESTERNOWEGO TWINPIGS
  §1

  Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach (zwane dalej „Miasteczko”) jest parkiem rozrywki utrzymanym w klimacie Dzikiego Zachodu. Miasteczko Westernowe jest zarządzane przez Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej „Zarządzającym”) z siedzibą w Żorach przy
  ul. Katowickiej 24.

   §2
  Udostępnianie Miasteczka

  1. Miasteczko ma swoją siedzibę przy ul. Katowickiej 24 w Żorach.
  2. Miasteczko jest otwarte w sezonie zimowym od środy do piątku dla grup zorganizowanych (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja), a w sezonie letnim od poniedziałku do niedzieli dla wszystkich zwiedzających.
  3. Miasteczko zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w wybrane dni.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz w kasach Miasteczka. Godziny otwarcia Miasteczka zmieniają się sezonowo. Każda zmiana godzin otwarcia jest ogłaszana na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz przy kasach Miasteczka.

   §3
  Wizyta w Miasteczku

  1. Wejście na teren Miasteczka jest możliwe jedynie:
  2. a) na podstawie ważnego biletu;
  3. b) na podstawie ważnego zaproszenia;
  4. c) w ramach tzw. „wolnych wejść” — przez co rozumie się darmowe, swobodne wejście na teren Miasteczka w trakcie wydarzeń organizowanych przez Zarządzającego i za jego zgodą;
  5. d) poprzez wprowadzenie przez osoby upoważnione, w celu działań promocyjno-sprzedażowych;
  6. e) na podstawie odrębnych umów zawartych z Zarządzającym.
  7. Osoby posiadające bilet lub opaskę, powinny je okazywać do kontroli na prośbę obsługi Miasteczka.
  8. Cennik biletów dostępny jest w kasach Miasteczka oraz na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl.
  9. Bilet ważny jest w dniu jego zakupu, w godzinach otwarcia obiektu.
  10. Kasy prowadzą sprzedaż biletów wyłącznie na bieżący dzień.
  11. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze (rodzaj akceptowanych kart płatniczych jest wskazany w kasach Miasteczka).
  12. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren parku. Wyjście z Miasteczka powoduje utratę ważności biletu.
  13. Pierwszeństwo wstępu do Miasteczka mają grupy, które dokonały rezerwacji. Obsługa Miasteczka ma prawo odmówić wpuszczenia grup nie posiadających rezerwacji.

    §4
   Rodzaje biletów

  1. Rodzaje biletów:
  2. a) bilet normalny;
  3. b) bilet ulgowy — przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
  4. c) bilet premium – obowiązuje na dodatkowe atrakcje;
  5. d) bilet junior – przysługuje dzieciom od 100cm – 120 cm wzrost;
  6. e) bilet dziecko/senior – przysługuje dzieciom do 100cm wzrostu oraz seniorom powyżej 70 roku życia;
  7. f) bilet senior – przysługuje osobom posiadającym Żorską Kartę Seniora;
  8. g) bilet dla osoby niepełnosprawnej – przysługuje osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności;
  9. h) bilet rodzinny — przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 15. roku życia, pod warunkiem, że skład rodziny to co najmniej rodzice + troje dzieci;
  10. i) bilet grupowy — przysługuje grupie składającej się z minimum 15 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu grupy w Biurze Obsługi Klienta;
  11. j) bilet maluszek — przysługuje grupom zorganizowanym przedszkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta;
  12. k) ulgi w opłacie za bilety przysługujące uczestnikom programów partnerskich.
  13. Bezpłatny wstęp przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 uczestników w przypadku dzieci i młodzieży; 1 opiekun na 15 uczestników w przypadku osób dorosłych).
  14. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Miasteczka okazuje obsłudze Miasteczka ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Miasteczka.

   §5
  Rezerwacja

  1. W ramach rezerwacji można zakupić bilety grupowe.
  2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
  3. Rezerwacji grupowej można dokonać:
  4. a) osobiście — w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia,
  5. b) telefonicznie — w Biurze Obsługi Klienta pod numerem wskazanym na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia,
  6. c) drogą mailową — na adres bok@twinpigs.zory.pl.
  7. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia obsługa Miasteczka na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób i uprawnienia do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów, daty i godziny wizyty w Miasteczku.
  8. Rezerwacja grupowa telefoniczna wizyty uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu zakupu biletu tj. po dokonaniu wpłaty na rachunek podany przy potwierdzaniu rezerwacji (decyduje data uznania rachunku bankowego Miasteczka) lub dokonaniu opłaty w kasach Miasteczka w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji, ale nie później niż 4 dni kalendarzowe przed wizytą. W przypadku rezerwacji dokonywanej w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą, zapłata za bilety musi być dokonana w kasach Miasteczka.
  9. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana.
  10. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację, w tytule płatności, należy podać numer rezerwacji. Każda rezerwacja musi być opłacona oddzielnie. Tylko opłata zgodna z informacją przekazaną w wiadomości e-mail potwierdzającym rezerwację traktowana jest jako potwierdzenie rezerwacji. W przypadku niezgodności kwoty wpłaty z kwotą odpowiadającej rezerwacji, opłata zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych, a rezerwacja anulowana.
  11. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty należy zawiadomić Miasteczko najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem wizyty, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem wizyty, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących rezygnację z rezerwacji.
  12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty w Miasteczku należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
  13. a) osobiście — w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia,
  14. b) telefonicznie — w Biurze Obsługi Klienta pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia,
  15. c) drogą mailową — poprzez przesłanie rezygnacji na adres: bok@twinpigs.zory.pl.
  16. Miasteczko zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na teren Miasteczka. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl. W szczególnych przypadkach Miasteczko zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach, w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot za bilety.

   §6
  Zasady przebywania zwiedzających na terenie Miasteczka

  1. Dzieci poniżej 14. roku życia nie mogą przebywać na terenie Miasteczka bez opieki osoby dorosłej.
  2. Miasteczko zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Miasteczka lub do konkretnych atrakcji. Informacja o ograniczeniach dostępu zostanie przez obsługę Miasteczka podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.
  3. Miasteczko zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji atrakcji, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu, lub wymagają konserwacji.
  4. Wyłączenie części atrakcji nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
  5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Miasteczka lub innych osób wyznaczonych przez Miasteczko.
  6. Z atrakcji należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi — regulaminami urządzeń znajdującymi się przy poszczególnych atrakcjach oraz wskazówkami obsługi. Należy również zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy atrakcjach.
  7. Podczas korzystania z atrakcji Miasteczka należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi Miasteczka.
  8. Wielokrotne korzystanie z tej samej atrakcji jest możliwe pod warunkiem każdorazowego, ponownego ustawienia się w kolejce oczekujących do tej atrakcji.
  9. Korzystanie z atrakcji Miasteczka przez osoby niepełnosprawne jest uwarunkowane ze względu na stopień niepełnosprawności i możliwe tylko w obecności ich opiekuna lub osoby towarzyszącej, po dopuszczeniu do korzystania przez personel obsługujący.
  10. W stosunku do osób, które nie przestrzegają regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i atrakcji oraz poleceń obsługi Miasteczka, obsługa Miasteczka ma prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danej atrakcji, bez prawa do rekompensaty.
  11. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji korzystania z poszczególnych atrakcji lub szkody powstałe w wyniku własnego nieumyślnego bądź umyślnego działania.
  12. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne, przerwy
   w dostawie prądu i zaistniałym w związku z tym przestojem w działaniu atrakcji lub jakiejkolwiek siły wyższej lub stanu wyższej konieczności uniemożliwiającej działania Miasteczka , nie przewiduje się całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp.
  13. Korzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie Miasteczka odbywa się na własną odpowiedzialność.
  14. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
  15. Teren parkingu stanowi integralną część Miasteczka. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poleceń obsługi Miasteczka lub osób upoważnionych.
  16. Miasteczko odpowiada za szkody powstałe na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez obsługę Miasteczka lub szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną pracowników.
  17. Miasteczko nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność odwiedzających takich jak odzież, biżuteria, telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, portfele, karty kredytowe, dokumenty oraz innego typu cenne przedmioty w trakcie korzystania z prawidłowo działających atrakcji.
  18. Miasteczko nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się
   do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z atrakcji.
  19. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Miasteczka należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Miasteczka lub innych osobom wyznaczonym przez Miasteczko.
  20. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.
  21. Przebywanie na terenie Miasteczka ze zwierzęciem jest możliwe wyłącznie pod ścisłą opieką właściciela, który jest odpowiedzialny za sprzątanie oraz wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę.
  22. Na terenie Miasteczka znajduję się baza noclegowa, z której zasady korzystanie określa odrębny regulamin.
  23. Na terenie Miasteczka zainstalowane są kamery dokonujące automatycznej rejestracji obrazu. Obrazy i zdjęcia powstałe w wyniku pracy tych urządzeń mogą być wykorzystane przez Zarządzającego obiektem na wszystkich polach eksploatacji, w celach marketingowych.
  24. Stosownie do regulacji art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda osoba odwiedzająca, przebywająca na terenie Miasteczka wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych.
  25. Zgoda, o której mowa w pkt. 11 jest zarówno nieograniczona w czasie, jak i obejmuje również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku każdej osoby odwiedzającej, przebywającej na terenie Miasteczka.

   §7
  Zakazy

  1. Zwiedzającym na terenie Miasteczka zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia Miasteczka. W szczególności zabrania się:
  2. a) wynoszenia elementów wyposażenia Miasteczka poza jego teren;
  3. b) przenoszenia elementów wyposażenia Miasteczka poza przeznaczone dla nich miejsca;
  4. c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Miasteczka;
  5. d) wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
  6. e) palenia tytoniu lub korzystania z papierosów elektronicznych poza miejscami wyznaczonymi do tego celu;
  7. f) wnoszenia na teren Miasteczka broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia
   i zdrowia przedmiotów;
  8. g) grillowania i palenia ognisk przez osoby nieupoważnione;
  9. h) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami w trakcie trwania pokazów;
  10. i) wspinania i przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, blokady, płoty, mury;
  11. j) drażnienia, karmienia i dotykania zwierząt znajdujących się na terenie Miasteczka;
  12. k) umyślnego hałasowania i słuchania głośnej muzyki;
  13. l) śmiecenia i zanieczyszczania terenu Miasteczka, w tym załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  14. m) kąpieli i wstępowania do wszelkich zbiorników wodnych na terenie Miasteczka;
  15. n) prowadzenia działalności handlowej bez zgody Zarządzającego (zakaz obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą tj. teren wokół Miasteczka oraz parking);
  16. o) prowadzenie działalności reklamowej bez zgody Zarządzającego lub agitacji politycznych (zakaz obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą tj. teren wokół Miasteczka oraz parking).
  17. Zabrania się korzystania z atrakcji na terenie Miasteczka osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i wyposażeniu Miasteczka, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  18. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 i 2 zostaną wyproszone z terenu Miasteczka.

   §8
  Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

  1. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich przebywa na terenie Miasteczka z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
  2. W wypadku grup szkolnych ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkól podstawowych maksymalnie 10 dzieci.
  3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenie bądź zniszczenia atrakcji lub innych elementów znajdujących się na terenie Miasteczka.

   §9
  Bezpieczeństwo

  1. Teren Miasteczka jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego oraz ochroną fizyczną.
  2. Firma realizująca zadania ochrony Miasteczka upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa
   na terenie Miasteczka oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
   w zakresie § 7.
  3. Miasteczko zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Miasteczka nie wnoszą przedmiotów , o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. e-g.
  4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Zwiedzających Miasteczko zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzający nie będzie przysługiwał zwrot kosztu biletów.
  5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Miasteczka zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu Miasteczka najbliższym wyjściem ewakuacyjnym
   i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi Miasteczka, ochrony oraz innych upoważnionych osób.

   §10
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Miasteczka www.twinpigs.zory.pl oraz w kasach Miasteczka.
  2. Wejście na teren Miasteczka oznacza, iż zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Miasteczka. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminu zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Miasteczka w danym dniu ani zwrot należności za bilet.
  4. Miasteczko jest uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany
   do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pi oraz w kasach Miasteczka.

  Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19.04.2017

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

  Przedmiotem projektu było stworzenie regionalnego produktu turystycznego – Miasteczka Westernowego w Żorach. Miasteczko Westernowe to park tematyczny utrzymany w klimacie Dzikiego Zachodu. Projekt budowy Miasteczka Westernowego uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 24 100 651,36 zł. Wartość dofinansowania wynosi 5 584 824,49 zł. Projekt był również współfinansowany z krajowych środków budżetu państwa, wartość finansowania wyniosła 985 733,74 zł.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl