Wydarzenia
ARKA NOEGO
KategorieKronika
podziel się

arka1200_505

Co roku 26 maja wszyscy bez wyjątku stajemy się maleńkimi dziećmi. Marzymy w głębi ducha o ciepłym kakao, z którego ukochana mama starannie ściągała znienawidzony kożuch. Zapominamy, że już nie wypada się zbyt czule tulić i że zwykle w domu o uczuciach być może mówi się zbyt rzadko.

Drogie mamy! Pamiętacie swój pierwszy Dzień Matki? Największym prezentem, o którym mogłyście wtedy marzyć, był wtedy całus lub jeden z pierwszych uśmiechów, którego nie zapomnicie przez długie lata. Ale na pewno był to też dzień refleksji nad tym, kim stałyście się w ostatnim czasie. Jak macierzyństwo wpłynęło na Wasze postrzeganie świata i jego priorytetów. Nagle odkryłyście w sobie uczucia, o których istnieniu nie miałyście pojęcia, a żadne dotychczasowe zajęcie nie dawało tak wiele satysfakcji, jak pielęgnowanie Waszego maluszka. Kolejne lata to także powód do wzruszeń. Widok pomiętej laurki, czy opadłych z powodu uścisku małej rączki tulipanów to setki ukradkiem otartych łez szczęścia. Każda z Was pamięta wierszyki na Dzień Matki, które osobiście suflerowałyście, zapach kupionego w kiosku dezodorantu za pierwsze uzbierane grosiki i pierwszą, zrobioną własnoręcznie przez malucha biżuterię. Być może nie przypadkowo kilka dni później obchodzimy Dzień Dziecka. Każda z Was na pewno chciałaby zrekompensować swoim pociechom ilość miłości otrzymaną z okazji tego wyjątkowego święta.

A gdyby tak połączyć obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka? W TWINPIGS już o tym pomyśleliśmy. Specjalnie z tych dwóch okazji zagra dla Was Arka Noego! Chyba nikomu nie musimy ich przedstawiać. To zespół, który połączył wszystkie pokolenia. Na ich koncertach pojawiają się osoby w każdym wieku, a fenomen dziecięcej popularności nie mija od wielu lat. Ci, którzy słuchali pierwszych piosenek Arki w dzieciństwie, teraz puszczają je kolejnym pokoleniom. Ich teksty zbudowane na rodzinie i wierze są ponadczasowe i reprezentują wartości ponad wyznaniowe, co sprawia, że praktycznie każda osoba w Polsce zna dzieciaki z Arki Noego.

Koncert odbędzie się 26 maja o godzinie 17:00

 Otwarcie bram godzina 15:00

 

 

BIO:

Zespół powstał w 1999r., z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1. Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z następ­nych płyt, mówią w niezwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra 8 muzy­ków oraz 12 do 15 dzieciaków. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają niezwykle spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy z oka­zji Bożego Naro­dze­nia i Wiel­ka­nocy, trans­mi­to­wane póź­niej przez Tele­wi­zję Pol­ską. Odbył kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA.

Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie ich muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów. Wydają swoją twórczość po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG – SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim i szwedz­kim. Ist­nieje prze­kład na język angiel­ski, japoński, języki afrykańskie. przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski.

Polecamy także

TWINPIGS_abstrakcja_MINI_BANNER
wydarzenia
Wernisaż wystawy fotograficznej „Klasyka abstrakcji” w TWINPIGS
9 maja 2017
czytaj więcej
majowka
wydarzenia
Majówka
Od 29 Kwietnia do 3 Maja
czytaj więcej
kuroń-mały
wydarzenia
Jakub Kuroń gotuje!
czytaj więcej
TP_NOCNY-KOCHANEK_KUPBILET-03_196x196px
wydarzenia
Koncert: Nocny Kochanek w TWINPIGS
czytaj więcej
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl